Lokalne pogodnostiNetreti

Općina Netretić je područje od posebne državne skrbi III kategorije - što znači da poduzetnik ima pravo na porezne povlastice (Čl. 24. Zakona o područjima od posebne državne skrbi "Narodne Novine br. 86/08").

Postoji mogućnost oslobođenja plaćanja priključka na vodovodnu mrežu.
U odluci o općinskim porezima nove tvrtke oslobođene su plaćanja Poreza na tvrtku dvije godine.
Minimalna cijena komunalnog doprinosa je 4,00 Kn/m3 i postoji mogućnost, ako je projekt od interesa za Općinu Netretić, da se iznos umanji ili da se potpuno oslobodi.

kontakt

plava

 

nacingradnjeHR

 

titularvlasnistvaHR